Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Nesaf Yn ôl

Mae RLD yn frwd am weithredu strategaeth gaffael leol a byddwn yn dewis defnyddio cyflenwyr lleol, cyflogi isgontractwyr lleol ac yn ceisio prynu deunydd adeiladu yn lleol pryd bynnag bo modd, boed hynny yn lleol i’n prif swyddfa yn ardal Conwy neu yn lleol i’r safleoedd adeiladu lle rydym yn gweithredu. Mae'r manteision yn cynnwys lleihau costau a gorbenion, a gofalu am yr amgylchedd drwy leihau ein hôl troed carbon a hefyd o fudd i’r cymunedau lleol. Rydym yn gwmni lleol, effeithlon a chynaliadwy gyda Chadwyn Cyflenwi sefydlog sydd yn fanteisiol i bob un o’n prosiectau. Rydym yn credu bod y Gadwyn Gyflenwi leol yn gynaliadwy, yn gystadleuol o ran cost ac yn cynnig y gwerth gorau. Mae ein cyflenwyr yn frwdfrydig am ddarparu’r ansawdd gorau gan eu bod hefyd yn elwa yn uniongyrchol o'r prosiectau adeiladu rydym yn ei gyflawni.


Mae ein gallu i gyflawni prosiectau o’r radd flaenaf ar amser ac o fewn cyllideb yn dibynnu i raddau helaeth ar berfformiad ac ansawdd ein Cadwyn Gyflenwi.  Mae gennym gofrestr o gyflenwyr sydd wedi ei gymeradwyo gan RLD ar gronfa ddata a gwyddwn fod y cyflenwyr yma yn ddibynadwy, yn gymwys ac wedi ymroddi yn llwyr i RLD.


Mae dewis a phenodi ein cyflenwyr ar sail gallu cyffredinol i berfformio (a chyfrannu at y gymuned) yn hanfodol er mwyn cyflawni'r prosiect yn llwyddiannus. Mae'r broses hon yn sicrhau bod RLD yn gallu gwarantu effeithlonrwydd a’r ansawdd uchaf o ran gwasanaeth ac o ran adeilad.   Byddwn yn cynnal cyfarfodydd 'Cwrdd â'r Prynwr' mewn rhai ardaloedd cyn cychwyn ar brosiectau newydd er mwyn rhoi cyfleoedd i gyflenwyr newydd i ddod yn rhan o'n cadwyn gyflenwi. Mae'n bolisi gennym fod cymhwysedd, o ran Iechyd a Diogelwch, pob isgontractwyr (a phenodiadau eraill) yn cael ei asesu yn unol â Rheoliadau CDM 2007.
Nesaf Yn ôl
Cadwyn Cyflenwi