Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Nesaf Yn ôl
Nesaf Yn ôl
Iechyd a Diogelwch

Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a’r cyhoedd yw un o’n prif flaenoriaethau ni fel cwmni adeiladu.  Mae ein polisi iechyd a diogelwch yn hyrwyddo ymrwymiad, cydweithrediad a chyfathrebu i reoli iechyd a diogelwch yn effeithiol. Roedd hyn yn allweddol i RLD ennill achrediad am ein system rheoli iechyd a diogelwch i  safon OHSAS 18001 yn 2011. Mae RLD hefyd wedi derbyn achrediad ISO 14001 (amgylcheddol) a ISO 9001 (Rheoli Ansawdd).


Mae ein systemau a rheolaeth diogelwch yn cael eu monitro yn gyson a'u hadolygu yn rheolaidd gan ein Rheolwr a Diogelwch, Mr Martin Jones, Tech IOSH, NEBOSH, a'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Mr Gwynfor Davies ac unrhyw gamau gweithredu priodol yn cael eu cymryd a gwelliannau yn cael eu gwneud yn syth.


Mae ein hagwedd at Iechyd a Diogelwch yn drwyadl ac rydym yn hyfforddi a galluogi ein gweithwyr i gyflawni hyn, mae’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda'n gilydd ac yn ymddwyn i gyflawni gwelliannau diogelwch yn fanteisiol i bawb.


Mae gennym hyfforddwr mewnol sydd wedi ei gymeradwyo gan y NPORS ac mae ein holl weithwyr wedi derbyn hyfforddiant priodol ac yn gymwys ar gyfer y gwaith y maent yn ei wneud .  


Mi fydd ein holl safleoedd yn cael eu harolygu yn rheolaidd gan ein Rheolwr Diogelwch a Hyfforddiant er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth gyfredol, ein polisi H & S, yr asesiad risg, a’r datganiadau dulliau a baratowyd ar gyfer y gwaith ar y safle.  Mi fyddwn hefyd yn cynnal Archwiliadau Diogelwch rheolaidd a chyfleu'r canlyniadau drwy’r Rheolwr Diogelwch a Hyfforddiant i bob gweithiwr. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth drwy fwletinau diogelwch rheolaidd, sesiynau sefydlu iechyd a diogelwch a sgyrsiau ‘toolbox’ ac yn adrodd yn ôl i'r Bwrdd Rheoli a’r Cyfarwyddwyr.


Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen ein Datganiad Polisi Iechyd a Diogelwch:


Datganiad Polisi Iechyd a Diogelwch RLD