© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Ysgol Plascrug


Adeiladodd RLD floc deulawr newydd yn Ysgol Plas Crug i ddarparu ystafelloedd dosbarth newydd a chyfleusterau yn ogystal â neuadd ysgol  newydd.  Roedd rhaid rhoi ystyriaeth i’r staff a disgyblion gan fod yr ysgol yn weithredol yn ystod y gwaith adeiladu, roedd yr ystyriaeth gofalus yma yn cael ei adlewyrchu yn y sgoriau uchel a dderbyniwyd yn ystod ymweliadau gan gynrychiolwyr ‘Considerate Constructors'.  Roedd y gwaith yn cynnwys dymchwel hen bwll nofio yr ysgol i greu lle ar gyfer yr estyniad newydd sef adeilad traddodiadol a chynaliadwy yn defnyddio deunydd o ansawdd uchel tra'n sicrhau bod y costau a gwaith cynnal a chadw yn cael eu cadw yn isel, roedd y waliau tu allan wedi ei gorchuddio gyda brics a chladin cedrwydd ac ar y tu mewn roedd waliau bloc wedi eu plastro  a gosodwyd nenfwd acwstig.  Bu rhaid i’r gwaith cloddio yn cael ei oruchwylio gan Archeolegydd penodedig Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent oherwydd credir bod yr adeilad wedi ei osod ar safle Normanaidd cynnar,  Fe wnaethom hefyd newid y system ynni yn adeilad yr ysgol bresennol er mwyn gwella effeithlonrwydd a dod â'r ysgol i fyny at raddfa 'A' ynni.  Gosodwyd hefyd system chwistrellu wedi ei gynllunio er mwyn cwrdd yn llawn â gofynion yswiriant.   Ffurfiwyd ffordd mynediad newydd ar dir yr ysgol ac ar y tir o amgylch yr ysgol fe wnaethom ffurfio maes parcio, cwblhau gwaith draenio, cyrbiau, ffensys a goleuadau allanol, yn ogystal â chreu ardal chwarae newydd a throshaenu'r cwrt tennis presennol i safon uwch.


Prosiect:

Ysgol Plascrug

Aberystwyth

Cleient:

Cyngor Sir Ceredigion

Gwerth:

£1.7m