© 2013 R L Davies & Son Ltd

Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail

Tel: 01492 517346

e-bost: info@rldavies.co.uk

Home Nesaf Yn ôl

Dulliau Modern â Gwerthoedd Traddodiadol

Nesaf Yn ôl

Ysbyty Gwynedd

RLD oedd yn gyfrifol am y gwaith altro ac adnewyddu ynghyd ac adeiladu Uned Aseptic newydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Mae'r gwaith a wnaethpwyd wedi cynnwys dymchwel yr adran Aseptig bresennol, dylunio ac adeiladu uned newydd  deulawr a gosod ystafell aseptig newydd, fe wnaethom hefyd adnewyddu'r swyddfeydd presennol, toiledau, wardiau ysbyty a'r ystafelloedd yn gysylltiedig hefo'r wardiau a hefyd Stiwdio Radio Ysbyty Gwynedd. Mae'r dymchweliadau, newidiadau a'r gwaith adnewyddu i'r ysbyty wedi eu gwneud tra bod yr ysbyty yn gwbl weithredol hefo wardiau'r ysbyty yn llawn i'r ymylon gyda chleifion a staff. Mae'r estyniad deulawr wedi ei adeiladu mewn ardal gaeedig wedi ei leoli yn ganolog o fewn prif adeilad yr ysbyty, mae hyn ynddo'i hun yn heriol o ran logisteg dechnolegol a chymhlethdod y prosiect.  Defnyddiwyd ein craen twr ein hunan ar y safle i gario holl ddeunydd adeiladu dros ward 4 llawr yr ysbyty ac i'r ardal adeiladu.   Mae'n hanfodol defnyddio craen twr ar y math yma o brosiect, mae'n allweddol i sicrhau perfformiad a chyflawni'r rhaglen gwaith ar amser. Roedd y deunyddiau hyn yn cynnwys ffrâm ddur newydd, trawstiau llawr concrit, to allanol a chladin mur, a'r cyfarpar cyflenwadau cysylltiedig ar gyfer Ystafell Aseptig.   Rhaid oedd glynu wrth drefniadau brys yr ysbyty, rheoliadau tân ac arferion gwaith yn ogystal â chydweithio agos gyda uwch aelodau'r bwrdd iechyd a'r tîm dylunio er mwyn sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn llyfn ac effeithiol drwy gydol cyfnod y contract.   Er bod y gwaith adnewyddu swyddfeydd a wardiau yn cyd-fynd â rhaglen hir dymor foderneiddio'r ysbyty, roedd y gwaith yma ar yr  ystafell Aseptig yn arbenigol ac yn unigryw .  Fe wnaethom gyflogi cwmni arbenigol 'cleanroom' i ddylunio'r adeilad er mwyn creu uned i ofynion penodol y cleient.  


Roedd yn orfodol i ni gyd-weithio yn agos a chyfathrebu yn effeithiol hefo pawb oedd yn ymwneud hefo'r prosiect er mwyn sicrhau fod y contract yn cael ei gyflawni'n llwyddiannus.  
Prosiect:

Ysbyty Gwynedd - Uned Aseptic

Cleient:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gwerth:

£1.6m